Besatthet eller fokus? Och vad är normalt?

De senaste dagarna har jag reflekterat endel om med vilken intention, eller energi, jag gör saker och ting. Framför allt saker som när jag var aktiv i mitt beroende var besatthet som kunde skada mig, men som nu, när jag lever ett annat liv, är en tillgång och ger mig fokus på mina mål.

En sådan sak är, för mig, att tracka mina macro och micro näringsämnen och att väga/mäta min mat. (OBS! Detta gör inte alla som är sockerberoende och lever sockerfritt!!) När jag väger och mäter min mat, släpper besattheten omkring hur mycket, hur ofta, om jag fått i mig nog, om jag ska kompensera för att jag ätit för mycket eller för lite med hjälp av träning, eller om jag ”får” vila osv, osv. Att vara besatt av något, som jag var av tex kost, vikt och träning, är otroligt slitigt, och lägger som en tung dimma över övriga delar i livet, och glädjen och ljuset når inte ända in.

Men om jag med hjälp av dessa små medel (väga/mäta/tracka) slipper besatthet så gör jag det gladeligen (ja, oftast gladeligen i alla fall 😉 ) Dessutom kan besattheten då bli lite upputsad och göra att jag istället kan fokusera. Jag kan lägga fokus på att planera min mat, följa min matplan, väga och mäta, tracka och hålla koll, men det tar inte över livet utan håller mig på rätt köl och öppnar upp för ljuset och glädjen istället. Här är ju målet att vara sockerfri och må bra. Förr var målet i och för sig också att må bra, men då trodde jag ju att vissa siffror på vågen skulle göra mig lycklig, vilket inte var fallet när jag väl kom dit….

Härom dagen hade jag ett samtal med en person där jag reflekterade omkring att jag kanske kan tyckas extrem i vissa avseenden, och fick snabbt medhåll. Hen höll med om att jag är extrem (och egentligen ganska onormal), och kan ses som att jag är med i en sekt. Påståendet grundades i att jag lever så udda (inte som normala människor) och rättfärdigar det med att det finns forskning som påvisar enorma fördelar med min kosthållning, träning och livsstilsoptimering. ”Det är så sekter gör”, menade personen.

Lite senare samma dag gick jag ett kvarter runt på Arvika Marknad för att känna lite på stämningen innan jag skulle stå i scoutköket och sälja hamburgare, och jag fick en mindre chock! Jag kan förstå att jag ses som annorlunda och udda i skenet av det som tycks vara normalt idag. På varannan plats på marknaden stod stånd och kurer som sålde (TRIGGERVARNING) friterade munkar, godis (både naturellt och fullt av kemikalier) pizza, langos, sockervadd, slusch, dricka, friterade sockerdoppade äpplen och så vidare hela varvet runt ETT kvarter. (Ja, det fanns förmodligen andra saker också…..jag vet.) Stämningen kändes…… Besatt. Nu FICK alla äta, för det var marknad, och utbudet var ju utan gränser….. Som sagt; i skenet av det, så förstår jag att jag anses som extrem. När det ses som normalt att steka pannkakor och äta dem med krokantkgass till frukost, då fattar jag min ailienstatus.

Ändå blir jag chockad! Eftersom de jag har kontakt med över hela världen lever mer eller mindre som jag gör och jag jobbar hemifrån och slipper vara i det där ”normala” hela tiden, och glömmer att det inte är mitt sätt att leva som är normen. De flöden jag har i sociala media är människor som lever som jag och många delar med sig av forskning på skadorna det ”normala” livet kan ge. Jag har fått gåvan att uppleva skillnaden mellan att äta och leva på det sätt som ses som normalt numer, och kunna ändra mitt liv, slippa vara i besatthet, djup depression, utmattning, självmordstankar och känslor av värdelöshet. Om jag måste välja (vilket jag tack och lov inte behöver) så väljer jag min ”sekt” alla dagar i veckan 😁

Ett av mina fokus just nu är andning. Jag är fortfarande helt uppfylld och inspirerad av Conscious Breathing Summit, och det finns massor av källor att ösa ur! För egen del har jag upptäckt att de kvällar jag andningstränat flera gånger under dagen är jag i djup ketos även på kvällen. Det är ett stort framsteg för mig eftersom jag oftast inte visar någon ketos alls på kvällarna. Alltså; kroppen är så spännande!!!! Och det finns så mycket mer att upptäcka!

Vilket är ditt fokus just nu?

Obsession or focus? And what is normal?

In the last few days, I have reflected some on with what intent, or energy, I do things. Most of all, things that when I was active in my addiction were obsession that could hurt me, but now, when I live another life, is an asset and gives me focus on my goals. One such thing is, for me, tracking my macro and micro nutrients and to weigh/measure my food (NOTE: Not everyone who lives a sugar-free life does this!!) When I weigh and measure my food, the obsession about how much, how often, if I’ve had enough, whether I’m going to have to compensate for eating too much or too little by training, or if I’m ”allowed to” rest, etc. To be obsessed with something, as I was of diets, weight and exercise, is incredibly tough, and covers your life with a heavy fog, and the joy and light don’t reach all the way in. But if I use these small tools (weigh/measure/track) and that gives me freedom from obsession, I do it happily (well, mostly I do it happily, anyway 😉 ) And in this way the obsession can be turned into focus instead. That is how I can focus on planning my food, following my food plan, weighing and measuring, tracking and keeping an eye on things, but it doesn’t take over life. It keeps me on the right keel and opens up to the light and joy instead. The goal is to be sugar-free and to feel good. Before the goal also was to feel goos, of course, but then I thought a certain number on the scale would make me happy, which it did not, as i finally reached that weight goal.

The other day, I had a conversation with a person where I reflected that I might seem extreme in some respects, and quickly got consent. She agreed that I am extreme (and really quite abnormal), and can be seen as being part of a sect. The claim was based on the fact that I live so odd (not like normal people) and justifies it by the fact that there is research that my way of eating, training and doing lifestyle optimization shows enormous benefits . ”That’s how sects do,” the person said, ”Tells there is science behind it…”

A little later the same day I walked around a block in our closest town where the yearly market was in full commerce. I wanted to take in a little bit of the atmosphere before I was going to be in the Scouting kitchen and selling hamburgers, but I got a shock! I can understand that I am seen as different and odd in the light of what seems to be normal today. In every other place on the market were stands and curs selling (triggerwarning) fried donuts, sweets (both natural and full of chemicals) pizza, langose, sugar wad, slusch, sweet drinks, and so on until I got where I was headed. (Yes, there were probably other things also…..I know.) The atmosphere was….. obsessed. Now everyone had to eat, because it was a market, and the supply was without limits……. As I said, in the light of it, I understand that I am considered extreme. When it is seen as normal to cook pancakes and eat them with a crunchy ice cream for breakfast, then I take my ailien status.

But I am shocked! Those I have contact with all over the world live more or less as I do, and I work from home and don’t have to be in that ”normal” world out there all the time, forgetting that it is not my way of living that is the norm. The flows I have in social media are people who live like me and many of them share research on the damage that ”normal” life can do. I have been given the gift to experience the difference between eating and living in the way seen as normal nowadays, and to be able to change my life, not be in obsession, deep depression, exhaustion, thoughts of suicide and feelings of worthlessness. If I have to choose (which I thankfully don’t have too), I choose my ”sect” every day of the week 😁

One of my current focus is breathing. I am still in awe and inspired by the Conscious Breathing Summit, and there are plenty of sources to look up for more knowledge! For my part, I have discovered that on the evenings I have had several times during the day with breathing exercises, I am in deep ketosis even at night when I go to bed. It is a great step forward for me because I usually don’t show any ketosis at all in the evenings. The body is so exciting!!!! And there’s so much more to discover!

What is your current focus?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.