Breathwork

ENGLISH BELOW 👇🏼

Tiden har bara rusat förbi! Jag hade tänkt vara mer konsekvent med mitt bloggande, men tiden rinner mellan fingrarna. Antar att den gör det för de flesta……

Jag har tagit ett beslut på att att gå över allt mer på engelska, och har lite funderingar på hur jag ska kunna göra det i bloggen också, eftersom jag har många engelsktalande följare också. Första steget blir att ha samma inlägg på engelska längre ner i bloggen, vilket kommer vara fallet den här gången 🙂

Förra veckan var jag ju på Conscious Breathing Summit i Stockholm, och det var härliga dagar! Både jag och maken hade lyckats pricka in varsitt event i hufvudstaden på samma datum, så efter minutiösa förberedelser här hemma med djuren så allt skulle funka för barnen (som är vuxna 😉 ) åkte vi båda iväg åt samma håll, fast på olika tider och med olika destinationer väl på plats. Vi fick i alla fall sova i samma hotellrum på natten, innan Andreas for hem igen och jag jobbade vidare.

Själva eventet var fantastiskt! Deltagare från hela världen med massor av kunskap, engagemang och inspiration som flödade hela tiden! Allt från relaxatorövningar till barfotaskor, föda utan rädsla, forskningsresultat, författare och så sockerberoende med Bitten Jonsson då, så klart! Själv var jag med som crew och tog emot besökare och visade dem tillrätta efter bästa förmåga. Fick träffa massor av intressanta människor och knyta nya kontakter utöver den kunskap jag fick ta del av under föreläsningarna. Bland annan fick jag äntligen träffa Hanna Gillving (som skrivit boken ”KETO-licious”) och det var ett möte som gav mersmak! Vi har bara skrivit till varandra på sociala media innan och jag gillade henne redan då, men live var ju ännu bättre ❤

Angående andning då; det låter kanske inte så intressant och revolutionerande. Andas gör vi ju hela tiden, automatiskt. Och det är det som är grejen! Vi gör det helt omedvetet och utan kunskap om vad andningen kan hjälpa oss med och hur läkande och central just en medveten andning är!

Jag är utbildad andningsinstruktör av Anders Olsson som driver Medveten andning, och det finns ständigt nytt att lära sig!

Visste du tex att förbättrade andningsvanor kan ge:

 • mer energi
 • ökad fettförbränning
 • lugnare hjärna
 • bättre sexliv
 • bättre sömn
 • starkare hjärta
 • rakare tänder
 • bättre idrottsprestation
 • mindre oro
 • kan göra att du upplever mindre smärta
 • förbättrar astma
 • ökar din andliga utveckling

Skulle troligen kunna utöka listan ytterligare, men det räcker kanske att börja där 🙂 Vill du arbeta på något av dessa områden är Medveten Andning vara något för dig, och då kan jag hjälpa!

Börja med att bli medveten om hur du andas, och ha följande punkter med dig; andningen ska vara:

 • Genom näsan (både in och ut)
 • Med diafragman (ända ner i magen, ”magandas”)
 • Långsam och avslappnad
 • Rytmisk
 • Tyst

Ovanstående är fem enkla principer att följa, som kan göra dig lite mer medveten om hur du andas bra och medvetet. Det finns massor att lära under var och en av rubrikerna, men att ha detta med sig är en bra start. Att bli medveten är en fantastisk början! Andetagen ska vara djupa (inte stora), tysta och ”få”. Det vanligaste, framför allt hos oss beroende, är att vi överandas, vilket försätter oss i det sympatiska nervsystemet och gör oss stressade och beredda på att fäkta, fly eller frysa hela tiden, vilket i slutändan kommer göra oss helt utmattade. Är vi dessutom aktiva i ett sockerberoende har vi förmodligen ingen näring som ger återhämtning heller, och det är verkligen att bränna ljuset i två ändar!

Något annat du kan börja lägga märke till är om det finns vissa tillfällen du glömmer bort att andas, som en apné. Själv kan jag lägga märke till att jag har dataapné (sitter ofta med axlarna under öronen och håller andan framför datorn), matlagningsapné (står gärna på ytterkanten av båda fötterna och håller andan eller andas ytligt vid spisen eller diskbänken). En annan apné jag upptäckte att jag hade var pokemonapné! När jag och barnen (när pokemon go kom) gick på ”pokenader” glömde jag andas och höll andan hela tiden medan jag snurrade och kastade bollar för att fånga dessa små varelser!! Tänk efter; hur andas du vid datorn, i bilen, på promenaden, när du städar eller lagar mat? Börja lägg märke till din andning och ta det bit för bit! Nästa steg är att tejpa munnen när du sover, men det tar vi inte här och nu!

English

Time has rushed past! I had intended to be more consistent with my blogging, but time runs between my fingers. I suppose that’s common for everyone.

I have decided to do more work in English, and need to solve how to do it in the blog as well, as I have many English-speaking followers. Most of my social media will be in English to start with.

Last week I was at the Conscious Breathing Summit in Stockholm, and it was wonderful days! Both me and my husband had managed to mark each event in the capital of Sweden on the same dates, so after meticulous preparation here at home for all the animals so everything would work smoothly for the kids (who are adults 😉 ) we both went in the same direction, but at different times and with different destinations well in place. We slept in the same hotel room at night, before Andreas went home again and I kept on working.

The event itself was great! Participants from all over the world with lots of knowledge and inspiration flowing! You could find breathwork with and witout the relaxator, bare foot shoes, lectures about that and breathing, carbon dixide and of course: sugar addiction with Bitten Jonsson. I myself was in the crew and received visitors and helped them out as best as I could. I met a lot of new people and got a lot of new contacts. Among other things, I finally got to meet Hanna Gillving (who wrote the book ”KETO-licious”, only in Swedish yet!) and it was a meeting that gave me a lot that I want more of! We’ve just written to each other on social media before and I liked her already, but live was even better ❤

So, what about breath?? We breathe all the time, automatically. And that is the thing! We do it unconsciously and without knowledge of what breathing can help us with and how healing and central a conscious breath is!

I am a trained Breathing instructor by Anders Olsson who drives conscious breathing, and there is always new things to learn!

For example, did you know that improved breathing can result in:

 • more energy
 • increased fat burn
 • calmer brain
 • better sex life
 • better sleep
 • stronger heart
 • straighter teeth
 • better sports performance
 • less worry
 • may cause you to experience less pain
 • improves asthma
 • increases your spiritual development

We could expand the list further, but it may be enough to start there 🙂 If you want a change in one of these areas, conscious breathing is something for you, and then I can help!

Start by becoming aware of how to breathe, and have the following points with you; breathing should be:

 • Through the nose (both in and out)
 • With your diaphragm
 • Slow and relaxed
 • Rhythmic
 • Quiet

The above are five simple principles to follow, which can make you a little more aware of how you breathe well and consciously. There is plenty to learn under each of the headings, but keeping this in mind is a good start. Being aware is a great start! The breaths should be deep (not large), quiet and ”few”. The most common, especially when it comes to addiction, is that we overbreathe, which puts us in the sympathetic nervous system and makes us stress and ready to fend, flee or freeze all the time, which will ultimately make us completely exhausted. If we are also active in a sugar addiction, we probably do not have enough nutrition to recover either, and that really is to burn the candle from both ends!

Another thing you can start to notice is if there are certain moments when you forget to breathe, like an apnea. I can se that I have ”computer apnea” (often sitting with my shoulders under my ears and holding my breath in front of the computer), cooking apnea (preferably standing on the outer edge of both feet and holding my breath or breathing shallow up in my chest, at the stove or sink). Another apnea I discovered was pokemonapnea! When me and the kids (when pokemon go was released) went pokemon hunting, I forgot to breathe and held my breath all the time as I spun and threw balls to catch these little creatures!!

Be aware; how do you breathe when working at your computer, in the car, on the walk, when you clean up or cook? Start noticing your breathing and take it bit by bit!

The next step is to tape your mouth when you sleep, but that’s another story!

2 reaktioner på ”Breathwork

 1. Pingback: INTERVIEW An interview with Annica Strandberg-Schmidt, hosted by Susan Birch – The Health Detective – Susan Birch – The Health Detective

 2. Pingback: INTERVIEW An interview with Annica Strandberg-Schmidt, hosted by Susan Birch – The Health Detective – Susan Birch – The Health Detective

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.