Välkommen hit! Welcome!

English below

”Har du maten och andningen på plats i livet har du alla förutsättningar för att kunna leva ett innehållsrikt, levande liv!”

Annica Strandberg – Schmidt

Vem är jag? Jag är Beroendespecialist med inriktning på socker! Jag är HAM och SUGAR® licensierad och certifierad av Bitten Jonsson, och handleder i Bittens SUGAR®-utbildning. Jag har skrivit boken ”Små Sockerbomber och vuxna Barn”, är instruktör i Medveten Andning, certifierad i Relapse Prevention Therapy av Cenaps Corporation och har en You Tube kanal där du kan hitta inspiration och kunskap!

Mitt specialområde är barn och socker(beroende) och i min bok (se ovan) ger jag kunskap om sockerberoende och praktiska råd om hur en gör kostförändringar tillsammans med sina barn, om föräldraskap och vara förälder och själv tillfrisknande sockerberoende. Mina förhoppning är att ge stöd till föräldrar så att de kan göra den förändring de själva är redo för och hitta sätt att stötta unga människor som vill göra förändringar och leva ett hälsosamt liv.

Jag använder andningen som ett av de viktigaste verktygen för att hjälpa kroppen och hjärnan tillbaka till balans, efter att du fått kunskap om beroendesjukdomen och verktyg att hantera den med! Att det är viktigt att andas är ingen nyhet. Bara några minuters syrebrist kan orsaka stora permanenta skador på hjärnan. Men det är inte bara viktigt ATT vi andas, utan också HUR vi andas. Andningen är något vi har med oss hela tiden, och du kanske inte är medveten om det, men den påverkar alla områden av våra liv!

Du hittar mig på en mjölkgård i västra Värmland där jag bor tillsammans med min man och mina barn. Jag brinner för att ge kunskap om bra mat och hur vi producerar den. Kött är inte en börda för vår planet!

Jag har arbetat som Beroendespecialist sedan 2010 och har stor erfarenhet av att arbeta med kostförändringar tillsammans med barn och föräldrar.

Jag har själv ett beroende där socker var det svåraste utloppet med flest konsekvenser. När jag började min resa 2006 var mina barn små, och min rädsla för att de skulle utveckla ett sockerberoende fick mig att göra all efterforskning om barn och socker, mat och föräldraskap som mynnade ut boken. Mina barn är födda 2002, 2004 och 2009.

Jag har egen erfarenhet av och har bevittnat hur de flesta av mina klienter genom att äta en Lågkolhydratskost/ LCHF- och ketokost/livsstil, kunnat lindra djup depression och hur kropp, själ och hjärna kan bli friska, fungerande och starka på rätt bränsleblandning; genom att ta bort socker, mjöl, sötningsmedel, processad mat och (snabba) kolhydrater.

Av mig kan du få hjälp att göra matplaner, biokemisk reparation, återfallsprevention, behandlinsplaner, individuella samtal, grupper, föreläsningar mm, både på engelska och svenska.

Jag tar samtal via zoom och tar emot klienter över hela världen. Ta kontakt (se nedan) för att boka det som passar dig!


English

Who am I? I am an Addiction specialist with a focus on sugar! I am HAM and SUGAR® licensed and certified by Bitten Jonsson, and coach in Bittens SUGAR® training. I have written the book “Small sugar bombs and adult children” (in Swedish only), I am a conscious breathing instructor, certified in Relapse Prevention Therapy by Cenaps Corporation, and have a You Tube channel where you can find inspiration and knowledge!

My special area is children and sugar (addiction) and in my book (see above) I give you knowledge of sugar addiction and practical advice on how to make dietary changes with your children, about parenthood and being a parent in recovery from sugar addiction. My hope is to support other parents so that they can make the change they are ready for and find ways to support young people who want to make changes and live a healthy life.

I find breathing one of the most important tools to help the body and brain back to balance and handle cravings! The importance of breathing is not new. Only a few minutes of oxygen deficiency can cause major permanent damage to the brain. But it is important not only THAT we breathe, but also HOW we breathe. Breathing is something we have with us all the time, and you may not be aware of it, but it affects all areas of our lives!

You can find me at a dairy farm in the western part of Sweden (Värmland couty) where I live together with my husband and my children. I am passionate about giving knowledge of good food and how we produce it. Meat is not a burden on our planet!

I have worked as an Addiction specialist since 2010 and have a lot of experience working with dietary changes with children and parents.

I myself have aa addiction where sugar was the most difficult outlet with the most consequences. When I started my recovery journey in 2006, my children were young, and my fear of them developing a sugar addiction led me to do all the research about children and sugar, food and parenthood that made me write the book. My children were born in 2002, 2004 and 2009.

I have my own peronal experience, and have witnessed how most of my clients, by eating LCHF and/or Keto, have been able to alleviate deep depression and have seen how body, soul and brain can become healthy, functional and strong on the right fuel mix; by removing sugar, flour, sweeteners, processed food and refind carbohydrates.

I take calls via zoom and receive clients all over the world. Contact me to book what’s right for you!