🇸🇪 GLAD PÅSK! 🐣

🇬🇧 ENGLISH BELOW 👇🏼

Jag minns min allra första abstinenta (sockerfria) påsk. Mitt på dagen åkte jag in till Arvika för att gå på ett 12-stegs möte och det pågick en svår KAMP i mig för att ta det utrymmet. Att åka ifrån barnen och resten av familjen, bryta traditioner gå emot mitt djupt rotade behov av att vara alla andra till lags och inte vara obekväm för någon. Men jag åkte, och jag var sockerfri den dagen också.

För mig har det hjälpt genom åren (tacksam att det blir allt lättare och att det idag är helt oladdat med mat och annat runt högtider) att tänka att påskafton/julafton/midsommarafton mm bara är helt vanliga dagar, som råkar ha fått andra namn av olika anledningar. Den här lördagen heter till exempel Påskafton, men jag kan äta som att det vore en vanlig dag, vilken som helst, och det kan jag göra imorgon också. Att andra väljer att äta annat, det får stå för dem, och jag har behövt strategier för att hantera att det kryllar av drogmat runt omkring mig, men MIN mat, kan vara helt vanlig ändå.

Idag (Påskafton) ska jag iväg och jobba på Stadium Outlet, och innan dess har jag lite göromål här hemma, varav ett är att göra en mysig påsklunchlåda. Jag kommer steka några bra prinskorvar, koka ägg och ha på kräftstjärtar och majonnäs, och eventuellt ta lite lax till. Troligen köper jag mig även en ramlösa med lite smak också och ”festar” på det 😁 Allt detta låter förmodligen tråkigt, men jag är SÅ tacksam att jag slipper besattheten runt maten (eller snarare ickematen/godiset/kakorna och allt annat) tack vare att jag får i mig bra näring och har verktyg att hantera obalanser med. Fördelen med våra svenska traditioner är att det finns bra mat att äta av på alla buffébord!

Några verktyg jag använder för att vara sockerfri idag:

 • Planera maten så att det finns bra mat till MIG, alla måltider oavsett vad de andra omkring mig äter.
 • Se till att vara i kontakt med vänner på resan, dvs andra sockerberoende i tillfrisknande som vet hur det är och kan påminna mig om, eller ge mig nya verktyg om jag skulle vackla.
 • Hålla kvar i mina rutiner! (Morgon: be, läsa text, meditera ev ringa samtal. Kväll: skriva om dagen (bra, tack, hjälp mm), gå och lägga mig i tid.
 • Gå en promenad i solen ☀️

Jag inser att jag numer ”fly by the seat of my pants”, att mina rutiner och att vara sockerfri sitter i ryggmärgen, men jag har fortfarande inte råd att slappna av i tron att jag är frisk bara för att det gått lång tid. Varje dag är en ny dag, och gör jag sämre matval, tummar på rutinerna, slarvar med sömnen eller drar mig undan från gemenskapen med mina sockerfria vänner vänder snabbt mitt mående och jag tappar mitt tillfrisknande.

Något annat som varit tufft för mig är att hantera alla dessa sötsaker i förhållande till barnen. Jag har ofta mått dåligt och förfasats över (vilket är farligt för min egen sockerfrihet) allt godis och allt annat som serveras överallt utan förbehåll både långt innan, under och efter påsken, och inte vetat hur jag skulle hantera det. Ju yngre barnen har varit desto lättare har det varit att ha koll, men i takt med att barnen blivit äldre desto svårare har det varit, och desto mer har jag fått jobba med mitt eget tillfrisknande.

De här verktygen har jag använt i förhållande till barnen;

Yngre barn:

 • talat om för omgivningen att mina barn inte äter socker och mjöl, men att de gärna får ge något annat (en bok, en liten peng, en upplevelse, en leksak etc).
 • sett till att de äter på regelbundna tider även denna dag, men animaliskt protein och bra fett till varje måltid.
 • ägnat mig år samvaro och närvaro: pysslat, läst, spelat spel, grillat, försökt att tillbringa extra mycket tid med dem den här dagen/dagarna
 • lagt en leksak eller annat de önskat sig i påskägget.
 • bakat sockerfria alternativ till efterrätter och godis.
 • lagt fokus på att duka vackert, pynta huset och göra det fint för oss.

Lite äldre barn:

 • samma som ovan.
 • om sötsakerna har gjort entré i barnens liv har jag sett till att de har ätit av den bra maten och får en begränsad mängd av eventuell efterrätt eller annat som serveras som inte är bra.
 • har godiset börjat ramla in har de fått välja några favoriter som de fått äta i samband med måltid, och sedan har vi sparat eller slängt resten.

De äldsta barnen/ungdommarna:

 • samma som båda punkterna ovan, med hänsyn till barnens ålder och egna önskningar.
 • jag personligen har faktiskt lagt någon form av godis i påskägget tillsammans med något de önskat sig. Godiset är alltid choklad i någon rolig/gullig/häftig form, eftersom det både blir en kul grej och är ett bättre alternativ än de kemiska skitsaker som också finns till buds på marknaden.

Tips som jag fått till mig senare:

 • Switch Witch

Kommer ursprungligen från Halloween, men passar utmärkt till svens påsk då det kommer en massa påskkärringar och dräller i tid och otid 😆 Det går till så här: Låt barnen välja två-tre godisar som de tycker allra mest om. Lägg resten i en påse och ställ ut den till ”Bytes häxan” på natten. Morgonen därpå har häxan varit där och bytt ut godiset mot något annat som barnet/barnen vill ha!

Kanske har jag glömt något i skrivande stund, och jag vill påminna om att det jag skrivit ovan är och har varit MITT sätt att hantera allt på, det finns andra som väljer en helt sockerfri linje eller väljer att inte göra något alls, och jag har inga åsikter om det över huvud taget. Alla har sina egna resor och ryggsäckar att bära.

Med dessa rader vill jag önska dig en riktigt GLAD PÅSK! Jag hoppas att du får njuta och vara sockerfri, om det är vad du önskar och jobbar för! 🧡 💛


🇬🇧 HAPPY EASTER 🐣

I remember my very first abstinent (sugar-free) Easter. In the middle of the day I went into Arvika to go to a 12-step meeting and there was a hard FIGHT going on inside of me to take that space. Leaving the children and the rest of the family, breaking traditions and go against my deep-rooted need to please everyone else’s and not be at trouble for anyone. But I went, and I was sugar free that day as well.

To me, it has been a help over the years (I´m thankful that it is getting easier and that today it is completely unloaded with food and other things around holidays) to think that Easter Eve/Christmas Eve/Midsummer Eve etc. are just completely ordinary days, which happen to have been given other names by different reasons. For example, this Saturday is called Easter Eve, but I can eat as if it were a normal day, any day, and I can do that tomorrow too. That other people choose to eat other things, that’s up to them. I’ve needed strategies to deal with the fact that there’s a lot of junk food around me, but MY food, can be quite ordinary anyway.

Today (Easter Eve) I’m going to work at Stadium Outlet, and before that I have a few things to do at home, one of which is to make a cozy Easter lunchbox. I will fry some good sausages, boil eggs and put on crayfish tails and mayonnaise, and possibly take some salmon. I’ll probably also buy carbonated, flavored water too and ”feast” on it 😁 All of this probably sounds boring, but I’m SO thankful that I don’t obsess about food (or rather the non-food/candy/cookies and everything else) thanks to the fact that I get to eat good nutrition and have tools to deal with other issues. The advantage of our Swedish traditions is that there is good food to eat on all buffet tables!

Some tools I use to be sugar-free today:

 • Plan the food so that there is good food for ME, every meal, regardless of what others choose to eat.
 • Make sure to stay in touch with friends on the sugar free journey, (other sugar addicts in recovery) who know what it’s like and can remind me, or give me new tools if I need.
 • Stick to my routines! (Morning: pray, text reading, meditate and maybe make a call. Evening: write about the day (good, thank you, help, etc.), go to bed on time.
 • Go for a walk in the sun ☀️

I realize that I now ”fly by the seat of my pants”, that my routines and being sugar-free are in the spinal cord, but I still can’t afford to relax into the belief that I’m healthy just because it’s been a long time ago since my addiction took all the space in my life. Every day is a new day, and if I make poor food choices, screw up routines, neglect sleep, or withdraw from the fellowship of my sugar-free friends, my mood quickly turns and I lose my recovery.

Another thing that has been tough for me is dealing with all the sweets in relation to the children. I have often felt sick and horrified (which is dangerous for my own sugar freedom) of all the candy and everything else that is served everywhere without reservations long before, during and after Easter, and not knowing how to deal with it. The younger the children have been, the easier it has been to keep hem sugar free, but as the children have gotten older, the harder it has been, and the more I have had to work on my own recovery.

These are tools I have used to keep my children off sugar;

Small children:

 • told family and friends that my children do not eat sugar and flour, but that they are welcome to give something else (a book, a little money, an experience, a toy, etc.).
 • make sure they eat at regular times this day too, with animal based protein and good fat with every meal.
 • being there and present: crafting, reading, playing games, grilling, trying to spend extra time with them on this day(s)
 • put a toy or something else they wanted in the Easter egg.
 • baked sugar-free alternatives to desserts and sweets.
 • focused on setting the table beautifully, decorating the house and making it cozy.

A little older children:

 • same as above.
 • if sweets have entered the children’s lives I have made sure they have eaten good food and have a limited amount of any dessert or anything else that is served that is not good for them.
 • when the candy make entre in the children´s lives, they got to choose a few favorites that they got to eat after a meal, and then we saved or threw away the rest.

The youths:

 • same as both lists above, taking into account the children’s age and own wishes.
 • I personally have actually put some kind of candy in the Easter egg along with something they wanted. The candy is always chocolate in some funny/cute/awesome form, because it is both fun and a better alternative to the chemical crap that is also available on the market.

Tips I learned later:

 • The Switch Witch

Originally from Halloween, but perfectly suitable for Swedish Easter when there will be a lot of Easter Witches flying around 😆 Here’s how it works: Let the children choose two or three sweets that they like the most. Put the rest in a bag and put it outside the door for ”The Switch Witch” at night. The next morning, the witch has been there and switched the candy for something else that the child/children want!

Maybe I forgot to write and share something, and I want to remind you that what I wrote above is and has been MY way of dealing with everything, there are others who choose a completely sugar-free way or choose to do nothing at all when it comes to themselves and their children, and I have no opinions about it at all. Everyone has their own journeys and backpacks to carry.

With these lines I want to wish you a really HAPPY EASTER! I hope you enjoy the holidays and are able to stay sugar free, if that is what you desire and work for! 🧡 💛

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.